Hội PVVM chấp thuận bản vẻ xây Kỳ Đài Việt Mỹ tại Penn’s Landing, South Philadelphia

 

Hội PVVM chấp thuận bản vẻ xây Kỳ Đài Việt Mỹ

tại Penn’s Landing, South Philadelphia

*****

 Ông Terry A. Williamson, Chủ Tịch Hội Philadelphia Viet Nam Veterans Memorial Fund ( PVVM ) gởi văn thư ngày 19/7/2013

 cho Ông Mạc Hồng Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ xác nhận là Hội Đồng Quản Trị Hội PVVM

 trong phiên họp ngày 19/6/2013 đã chấp thuận bản vẻ xây Kỳ Đài Việt Mỹ trong khu vực Hội PVVM,

Penn’s Landing, South Philadelphia. Việc xây kỳ đài sẽ bắt đầu khởi công vào tháng 9 năm 2013. Trân trọng.

 

About admin